انتخاب صفحه

Ductile Water Collector   /   کلکتور چدنی آب


تعریف و کاربرد

  • جهت تقسیم انشعاب در ملك های 2واحد به بالا
  • تولید شده از جنس چدن داکتیل بر اساس استاندارد DIN 1693
  • رزوه ها بر اساس استاندارد AWWA C800
    نام های رایج
    کولکتور / مقسم آب / مقسم
water collector

مزایا :

  • قطعه صلب می باشد و از جنس چدن داکتیل
  • باتوجه به جنس کولکتور امکان گرفتن انشعاب غیرمجاز بسیار کم می باشد.
  • باتوجه به نوع آلیاژ بکار رفته در تولید این نوع چدن داکتیل، احتمال تجمع رسوب در آن کم است.