انتخاب صفحه

Curb Valve Seat   /   پایه چدنی شیر قطع و وصل


تعریف و کاربرد

  • نشیمنگاه شیر انشعاب جهت جلوگیری از چرخش شیر هنگام باز و بستن شیر.
  • جلوگیری از نشست و پایین رفتن شیر انشعاب.
  • قابل ارائه برای انشعابات 1/2الی 2اینچ.

ویژگی ها

  • تولید شده چدن داکتیل بر اساس استاندارد DIN1693.
  • دارای کفه ای مشبك جهت تثبیت بهتر در خاک.

نام های رایج

پایه شیر انشعاب / پایه محفظه / پایه شیر محفظه