انتخاب صفحه

 

کنترل کیفیت


کلیه مراحل تولید زیر نظر مسئول کنترل کیفیت با در نظر گرفتن استانداردهای روز و جهانی انجام می گیرد تا قطعه معیوبی از مرحله ای به مرحله ی بعد منتقل نشود؛ و در نهایت محصول خروجی سالم و دارای کیفیت استاندارد و مطلوب باشد. بازرسی های انجام گرفته شامل موارد زیر میباشد:

  • کنترل چشمی اولیه :قطعه ریخته گری شده پس از سرد شدن و ماسه زدایی اولیه، از لحاظ عیوب ظاهری )نیامد، ترک سرد/گرم، حفره گازی/ انقباضی و ...( بررسی شده و در صورت سالم بودن به مرحله بعد انتقال داده خواهند شد اما درصورت مشاهده هر گونه عیب، به انبار مواد اولیه انتقال داده خواهد شد تا مجددا ذوب شود و به چرخه تولید باز گردد.
  • کنترل چشمی ثانویه : قطعات بعد از ماشینکاری از لحاظ عیوب قابل مشاهده )مانند: مک، سوسه، ترک و ...( بازرسی شده و در صورت سالم بودن به مرحله بعد انتقال داده خواهند شد. اما درصورت مشاهده هر گونه عیب، به انبار مواد اولیه انتقال داده خواهد شد تا مجددا ذوب شود و به چرخه تولید باز گردد.
  • کنترل ابعاد : کنترل ابعاد قطعه بعد از ماشین کاری با ابزار دقیق و کالیبره توسط مسئول QC انجام می گردد.