انتخاب صفحه

ُService Clamp   /   سرویس کلامپ لوله های چدنی


تغریف و کاربرد

  • جهت انشعابگیری از لوله اصلی بدون قطع آب استفاده میگردد.
  • قابل ارایه در سایزهای 60الی 400برای کلیه سایزهای انشعابات.

ویژگی ها

  • کفی ها از جنس چدن داکتیل براساس استاندارد DIN 1693
  • رزوه ها بر اساس استاندارد AWWA C800
  • کرپیها از جنس آهن و یکپارچه بدون جوش

محل نصب

خارج از ملك مشترک و مدفون، نصب شده روی لوله

نام های رایج

سرویس کلامپ / کمربند انشعاب / زینچه

Service Clamp 2D Design
Service Clamp Dimension Table