انتخاب صفحه

  ِDouble Sockt Tee (for PE Pipes)   /   سه راه بولتد گبند ناف فلنج جهت لوله ای پلی اتیلن

 

 

 

تعریف و کاربرد

  • جهت گرفتن انشعاب از خط لوله اصلی استفاده می شود. به این صورت که لوله پلی اتیلن از دوسر آن وارد می شود و با واشر و گلند آب بند می گردد و قسمت انشعاب گیری آن اتصال از نوع فلنج دار دارد.

 

ویژگی 

  •  استاندارد فلنج بر اساس DIN EN 1092 - 2.
  • استاندارد ریخته گری بر اساس DIN EN 1693

 

نام های رایج
سه راه بولتد گلندی / سه راه پلی اتیلن ناف فلنح / سه دو سر بولتد پلی اتیلن / سه راهی ناف فلنج