انتخاب صفحه

 

Ball Style | Corporation Valve | Inlet Parallel Thread

شیر شبکه | توپی | دنده ساده

 • تعریف و کاربرد
  شـیر شـبکه، شـیری اسـت کـه بـا یـك چهـارم دور بـاز و بسـته مـی شـود. ایـن شـیر، روی کمربنـد یـا لولـه فلـزی بـرای قطـع و وصـل اضطـراری و گرفتـن انشـعاب از شـبکه توریـع آب نصـب مـی گـردد.
  امکان ارائه و تولید با اتصالات پوش فیت نیز وجود دارد.
 • نام های رایج
  شیرانشعاب / شیر شبکه بال والو / شیر شبکه توپی
 • محل نصب
  خارج ملك مشترک مدفون بروی کمربند متصل به لوله انتقال توزیع آب قرار می گیرد.
 • نکات کلیدی
  شیر می بایست از سمت آچارخور به کمربند متصل شود.
  دمای کاری: بین 2تا 35درجه سانتیگراد
  فشار کاری: 10اتمسفر ()pn10
  رزوه هـای کمربنـد مـی بایسـت مطابـق رزوه هـای شـیر شـبکه از نـوع سـاده مطابـق استاندارد باشد.