انتخاب صفحه

Curb Valve Box   /   محفظه چدنی شیر قطع و وصل


تعریف و کاربرد

  • جهت هدایت آچار محفظه به شیر انشعاب مدفون استفاده می گردد.
  • قابل ارائه برای انشعابات 1/2اینچ الی 2اینچ

ویزگی ها

  • کلاهك و بدنه از جنس چدن خاکستری بر اساس استاندارد DIN1691
  • لوله داخلی از جنس آهن با پوشش گالوانیزه.
  • مغزی کلاهك از جنس برنج فورج شده یا پلیمری.

محل نصب خارج از ملك مشترک، مدفون و نصب شده روی شیر قطع و وصل نام های رایج محفظه / لوله محفظه / محفظه شیر انشعاب / محفظه تلسکوپی