انتخاب صفحه

 

 

بسته بندی و انبارش


در این قسمت برای جلوگیری از ضربه خوردن دنده شیرهاا در هنگتم انبارش و جابجایی، شیرها را در کارتن بسته بندی کرده و کارتن ها شیرینگ می کنند.

 

 

سیستم اتوماسیون اداری


در شرکت کار و اندیشه نوآور برای جلوگیری از اتاف وقت و تسریع در دریافت، تولید و ارسال سفارشات، از یک سیستم اتوماسیون اداری استفاده می گردد که کارخانه و دفتر مرکزی را به صورت یکپارچه به یکدیگر متصل کرده و عاوه بر این، کنترل عملکرد سیستم را برای مدیران ارشد شرکت فراهم نموده و همچنین باعث می شود تمامی مراحل تا رسیدن سفارش به دست مشتری، پیگیری گردد.