انتخاب صفحه

دریچه ها

-


کلیه دربچه های تولید شده در این شرکت با توجه به سفارش و نوع کاربری دریچه ازجنس چدن داکتیل با گرید GGG40 و بر اساس استاندارد بین المللی DIN1693 و با از جنس چدن خاکستری با گرید GG25 و براساس استاندارد بین المللی DIN1691 تولید می شوند و کنترل ابعادی و آزمون  بارگذاری آنها بر اساس استاندارد بین المللی BS En 124 : 1994 انجام می گیرد.

جهت مشاهده جزئیات هر محصول بر روی تصویر محصولکلیک نمایید.