انتخاب صفحه

 

P.P. Wate Meter Seat   /   پایه کنتور پلیمری


 

تعریف و کاربرد

  • نشیمنگاه کنتور جهت جلوگیری از تماس با خاک و ممانعت از خوردگی.
  • جلوگیری از جابجایی کنتور بر اثر نیروی جانبی و فشاری.
  • قابل ارائه برای انشعابات ½ اینچ و ¾ اینچ و 1اینچ
  • قابل نصب داخل حوضچه یکپارچه

 

ویژگی ها

  • تولید و تست بر اساس استاندارد BS 5834-4.
  • تولید شده از مواد پلی پروپیلن (P.P.)
  • دارای تیغه و شبکه های توخالی جهت تثبیت بهتر

 

محل نصب

  • داخل ملک مشترک و نصب داخل حوضچه یکپارچه

 

نام های رایج

  • پایه کنتور پلیمری / پایه کنتور / نشیمنگاه کنتور