انتخاب صفحه

Ball Valve |F - F Thread

شیر تکضرب|دنده ساده

 

 

 

 

  •  تعریف و کاربرد

شـیری اسـت کـه بـه صـورت یـك چهـارم دور بـاز و بسـته مـی شـود و از نـوع شـیر توپــی یــا بــه اصطــلاح بــال والــو مــی باشــد. ایــن شــیر بــرای قطــع و وصــل جریــان اضطــراری آب لولــه کشــی داخــل ملــك بــه کار مــی رود.
امکان ارائه و تولید با دسته خروسکی و دسته گازی و همچنین تولید با اتصالات لوله های 5لایه وجود دارد.

  • نام های رایج
    شیر تکضرب دنده ساده / شیر بال والو / شیر توپی / شیر گازی
  • محل نصب
    داخل ملك درون حوضچه کنتور/ داخل ملك درون تابلو انشعاب.

بعد از شیر یکطرفه

  • نکات کلیدی
    درصورت استفاده از این نوع شیر بهتر است از شیر یکطرفه صافی دار استفاده شود.