انتخاب صفحه

 

Lockable Ball Valve |F - M Thread

شیر سوئیچی|مگنتی-مکانیکی|مغزی دار

 

 

 

 

 •  تعریف و کاربرد
  شـیری اسـت کـه بـه صـورت یـك چهـارم دور بـاز و بسـته مـی شـود و از نـوع شـیرتوپـی بـا بـه اصطـلاح بـال والـو مـی باشـد. ایـن شـیر بـرای قطـع و وصـل جریـان آب داخـل ملـك بـه لحـاظ مدیریتـی اسـتفاده مـی گـردد. ایـن نـوع از شـیرها بـه دلیـل داشـتن آچـار منحصـر بـه فـرد، تنهـا توسـط دارنـده آچـار آن قابلیـت باز و بسـته شـدن را دارنـد. ایـن شـیر بـا توجـه بـه قفـل آن بـه دو نـوع قفـل مکانیکـی و قفل مغناطیسـی تقسـیم مـی شـود.
 • نام های رایج
  شیر سوئیچی/ شیر قفل دار / شیر مگنتی
 • محل نصب
  داخل ملك درون حوضچه کنتور/ داخل ملك درون تابلو انشعاب / بیرون ملك، روی دیوار
 • نکات کلیدی
  جهت قطع و وصل آب می بایست از آچار مخصوص آن استفاده نمایید.