انتخاب صفحه

Ball Style | Curb Valve

شیر انشعاب | مکانیزم آب بندی توپی

 

 • تعریف و کاربرد
  شـیری اسـت کـه بـه صـورت یـك چهـارم دور بـاز و بسـته مـی شـود. ایـن شـیر بـرای قطــع و وصــل جریــان آب قبــل از درب ورودی ملــك بــه لحــاظ مدیریتــی اســتفاده مــی شــود. همچنیــن ایــن شــیر زمانــی کــه حادثــه ای بیــن شــیرانشــعاب تــا اطاقچــه کنتـور اتفـاق مـی افتـد مـورد اسـتفاده قـرار مـی گیـرد.
  امکان ارائه و تولید با اتصالات پوش فیت نیز وجود دارد.
 • نام های رایج
  شیرانشعاب / شیر قطع و وصل / شیر محفظه
 • محل نصب
  خارج ملك مشترک، مدفون در زیر محفظه
 • نکات کلیدی
  کلاهك شیر می بایست بسمت بالا باشد.
  جهت قطع و وصل آب می بایست 90دجه درجهت ساعتگرد آچار را بچرخانیم.
  دمای کاری: بین 2تا 35درجه سانتیگراد
  فشار کاری: 16اتمسفر