انتخاب صفحه

 

Plug Style | Curb Valve

شیر انشعاب |  مکانیزم فلز بر فلز

 • تعریف و کاربرد
  شـیری اسـت کـه بـه صـورت یـك چهـارم دور بـاز و بسـته مـی شـود و از نـوع شـیرسـماوری و یـا آبنـدی فلـز روی فلـز مـی باشـد. ایـن شـیر بـرای قطـع و وصـل جریـان آب قبـل از درب ورودی ملـك بـه لحـاظ مدیریتـی اسـتفاده مـی شـود . همچنیـن ایـن شـیر زمانـی کـه حادثـه ای بیـن شـیر انشـعاب تـا اطاقچـه کنتـور اتفـاق مـی افتـد مـورد اسـتفاده قـرار مـی گیـرد.
  امکان ارائه و تولید با اتصالات لوله های 5لایه نیز وجود دارد.
 • نام های رایج
  شیرانشعاب / شیر قطع و وصل / شیر محفظه / شیر پیاده رو
 • محل نصب
  خارج ملك مشترک، مدفون در زیر محفظه
 • نکات کلیدی
  هنگام نصب به جهت فلش روی بدنه دقت شود. کلاهك شیر می بایست بسمت بالا باشد.

جهت قطع و وصل آب می بایست ابتدا ضربه ای روی کلاهك شیر زده شود و سپس 90درجه در جهت ساعتگرد آچار را بچرخانیم.
دمای کاری: بین 2تا 35درجه سانتیگراد