انتخاب صفحه

Plug Style | Corporation Valve | Inlet Taper Thread

شیر شبکه | فلز بر فلز | دنده مولر

تعریف و کاربرد:

 • شـیر شـبکه، شـیری اسـت کـه بـا یـك چهـارم دور بـاز و بسـته مـی شـود. ایـن شـیر،روی کمربنـد یـا لولـه فلـزی بـرای قطـع و وصـل اضطـراری و گرفتـن انشـعاب از شـبکهتوریـع آب نصـب مـی گـردد.
 • امکان ارائه و تولید با اتصالات لوله های 5لایه نیز وجود دارد.
  نام های رایج
 • شیرانشعاب / شیر شبکه / شیر کمربند شیرانشعاب / شیر زینچه
  محل نصب
 • خارج ملكمشترک، مدفون نصب شده بروی کمربند متصل به لوله انتقال توزیع آب قرار می گیرد.
  نکات کلیدی
 • جهـت بـاز و بسـته کـردن شـیر، مـی بایسـت ابتـدا مهـره تـه شـیر بـاز گردد و سـپس ضربـه کوچکـی بـه قسـمت انتهایـی نـری شـیر زده شـود و پـس از بـاز کـردن شـیر، مجـدداً مهـره بسـته شـود.
 • شیر می بایست از سمت آچارخور به کمربند متصل شود.
 • دمای کاری: بین 2تا 35درجه سانتیگراد
 • فشار کاری: 10اتمسفر pn10