انتخاب صفحه

 

آزمون هیدرواستاتیک


این آزمون توسط دستگاه هایی با گیج کالیبره انجام می گیرد و به علت درجه اهمیت بالای این آزمون، هر دستگاه دارای مسئولی مشخص میب اشد که پس از نجام آزمون، خرابی ها به ضایعات انتقال داده شده و نتایج ثبت، تحلیل و بایگانی می گردد. این آزمون دارای 2 مرحله متفاوت است:

  • آزمون نشتی : شیر در حالت باز طبق استاندارد روز مورد آزمون قرار کی گیرد
  • آزمون آبندی یا عملکرد شیر در حالت بسته طبق استاندارد روز موزد آزمون قرار می گیرد.